16 Φεβρουαρίου 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β


Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι της ΣΑΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2023Β.

Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο (drive) του τμήματός σας.

Συγχαρητήρια στους καταρτιζόμενουςγια την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους στις Τελικές Εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου 2023Β.


2.   ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2024Α

Παρακαλούμε οι επιτυχόντες του εξαμήνου 2023Β να συμπληρώσετε την αίτηση ανανέωσης

 εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης στο ΔΙΕΚ Άμφισσας μέχρι τη Δευτέρα 04/03/2024.

Θα βρείτε το έντυπο πατώντας στο σύνδεσμο --->  Ανανέωση εγγραφής 2024Α - ΛΗΨΗ.3.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Α

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 04/03/2024..Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο blog της ΣΑΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.

12 Φεβρουαρίου 2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

 

Α. Ανακοίνωση παράτασης προγράμματος πρακτικής Άσκησης.

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένη) συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης "Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ" . Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα  πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός  της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Κατά την ημερομηνία έκδοσης (8/2/2024) της παρούσας ανακοίνωσης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ.

2) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στη ΣΑΕΚ φοίτησης και να έχει γίνει η σχετική καταχώρηση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

3) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Πρακτική Άσκηση να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.

4) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄ βαθμού συγγένειας

Οι προϋποθέσεις επιδότησης θα ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Διαδικασία επιλογής: η επιλογή των καταρτιζόμενων πραγματοποιείται με ιεραρχική σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

Β. Έντυπο αίτησης. 

 Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Σύντομα θα αναρτηθεί και ο επικαιροποιημένος οδηγός διαχείρισης.

07 Φεβρουαρίου 2024

Μετεγγραφές - Κατατάξεις

 Καταρτιζόμενος/η που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Η προθεσμία για την καταχώριση των αιτημάτων και την ανάρτηση των δικαιολογητικών είναι μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Για κάθε άλλη διευκρίνιση, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΣΑΕΚ Άμφισσας.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 44 

33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Τηλ: 2265072024 

24 Ιανουαρίου 2024

Μετονομασία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Τα ΙΕΚ αναβαθμίζονται και μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Επιδιώκεται οι ΣΑΕΚ να αποκτήσουν έναν εξαιρετικά διευρυμένο ρόλο σε ό,τι αφορά στην ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.


1. Σκοπός των Σ.Α.Ε.Κ. είναι:

α) Η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων,

β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, και

γ) η ενεργή και αποτελεσματική διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων των Σ.Α.Ε.Κ. με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

2. Οι Σ.Α.Ε.Κ. λειτουργούν ως ευέλικτα όργανα διαρκούς παροχής, αναπροσαρμογής και εκσυγχρονισμού των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και αποστολή τους είναι η παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της χώρας, με τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που παρέχουν, είναι προσόν διορισμού στην εκπαιδευτική κατηγορία Δ.Ε., σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

3. Οι Σ.Α.Ε.Κ. μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές.

Ο νόμος 5082/2024 αποτελεί την αρχή για την συνολική αναβάθμιση όσον αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με στόχο να αποτελέσει πρώτη και αξιόπιστη επιλογή για πολλές νέες και νέους.

22 Δεκεμβρίου 2023

ΕΥΧΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΚΤα ΔΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά 
για τις διακοπές των Χριστουγέννων από 25/12/2023 έως και 05/01/2024.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την ΔΕΥΤΕΡΑ 08/01/2024.Χρόνια Πολλά και Καλή Πρωτοχρονιά σε όλους και όλες!

22 Νοεμβρίου 2023

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας

H εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας πραγματοποιήθηκε στις 15.11.2023 με τους καταρτιζόμενους των ειδικοτήτων ''Τεχνικός Δασικής Προστασίας'' & ''Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας'', του ΔΙΕΚ Άμφισσας.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο Διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας κ. Γεώργιος Κόττης (Γεωπόνος). Επίσης, συμμετείχαν οι εκπαιδεύτριες κ. Ασημίνα Καρτσιούκα (Δασολόγος) και κ. Γεωργία Γεωργίου (Δασοπόνος).

Η παρουσίαση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική και σε συνδυασμό με την συνεργασία των δύο (2) τμημάτων έδωσε την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά το Οικοσύστημα και ειδικότερα το Δασικό Οικοσύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλης αξίας βιολογική ποικιλότητα.

Η συνεργασία των εκπαιδευτών, παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων με μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη προσέγγιση, που επέτρεψε να εμβαθύνουν στο θέμα με συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια.

Ευχαριστούμε θερμά το Κέντρο Περιβαλλοντικής Άμφισσας για την φιλοξενία και τον εμπλουτισμό των γνώσεων. Αυτή η εμπειρία ήταν εξαιρετικά ενδυναμωτική και θα μας βοηθήσει στην επίτευξη των εκπαιδευτικών μας στόχων.

Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες εκπαιδευτικών επισκέψεων και συνεργασίας.

Από την Διεύθυνση του ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ17 Νοεμβρίου 2023

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Π.Υ. Άμφισσας

 Με μεγάλη χαρά θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας, καθώς και του συνόλου του τμήματος "Τεχνικός Δασικής Προστασίας", για τη φιλοξενία και την εξαιρετική εκπαίδευση στον σταθμό Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας. Η εκπαιδευτική επίσκεψη στον σταθμό πραγματοποιήθηκε εντός του πλαισίου του εργαστηρίου "Χειρισμός Πυροσβεστικών Οχημάτων - Οδήγηση", υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή κ. Ομουρλόγλου Δημήτριου (Πυραγός - Διασώστης).

Η ευκαιρία που μας προσφέρθηκε να εξοικειωθούν οι καταρτιζόμενοι με τον χειρισμό πυροσβεστικών οχημάτων και την οδήγησή τους αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία. Η τεχνική κατάρτιση ήταν εξαιρετική και προσέδωσε στους μια βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας της πυροπροστασίας.

Η προσιτότητα, η εμπειρογνωμοσύνη και η αφοσίωση των υπευθύνων στο να μεταδώσουν τις γνώσεις τους αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικές καταστάσεις ήταν πολύτιμη για την εκπαίδευσή και τη μελλοντική  επαγγελματική πορεία των καταρτιζόμενων.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία που μας παρείχατε και για την πολύτιμη συνεισφορά στην εκπαίδευσή μας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία.

Από την Διεύθυνση του ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ


13 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Α

 Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα της κατάρτισης για όλα τα τμήματα Α΄και Γ' εξαμήνου πρόκειται να ξεκινήσουν την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 15:45  στο ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.

  • Οι αναλυτικές οδηγίες (σχετικά με την κατάρτιση, ηλεκτρονικές σημειώσεις κ.λ.π.) θα σταλούν στους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ στο email που έχουν δηλώσει. 
  • Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι καταρτιζόμενοι του Α΄εξαμήνου οφείλουν να απευθυνθούν στον οικείο ΟΑΕΔ προκειμένου να ενημερώσουν για την έναρξη της κατάρτισής τους πριν την εκκίνηση αυτής και μαζί με όλες τις προϋποθέσεις να διατηρήσουν την κάρτα ανεργίας τους και να συνεχίζει να λογίζεται ο χρόνος κατάρτισης ως χρόνος ανεργίας. Δείτε την σχετική ανακοίνωση πατώντας: https://iekamfissas.blogspot.com/2021/09/blog-post_19.html
  • Δείτε τον Κανονισμό λειτουργίας ΔΙΕΚ στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://gsvetlly.minedu.gov.gr/dimosia-institoyta-epaggelmatikis-katartisis-d-i-e-k/kanonismos-leitourgiasΚΑΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 44 
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Τηλ: 2265072024