11 Ιουλίου 2013

To "προφίλ" των ΙΕΚ


Γιατί να σπουδάσετε στα ΙΕΚ

Στόχος των Ι.Ε.Κ. είναι να παρέχουν οιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Η επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρουν τα Ι.Ε.Κ. αφορά όλους όσους:
  • Επιθυμούν να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα.
  • Είναι ενήλικες που προέρχονται με γνώσεις κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας και επιθυμούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να εξοικειωθούν με τις νέες μεθόδους και τεχνολογίες ή να μετακινηθούν από ένα επάγγελμα σε ένα άλλο. 
  • Είναι ενεργοί επαγγελματίες χωρίς τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης και επιθυμούν να πιστοποιήσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση με στόχο την αναβάθμιση στο χώρο εργασίας τους και την απόκτηση -συγκεκριμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ έχουν οι:
  • Απόφοιτοι ΓΕ.Λ.
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε., ΕΠΑ.Λ - ΕΠΑ.Σ  
  • Απόφοιτοι οποιουδήποτε άλλου τύπου λυκείου
  • Απόφοιτοι Γυμνασίου σε μερικές ειδικότητες
  • Αλλοδαποί υπήκοοι τόσο των χωρών της Ε.Ε. όσο και εκτός Ε.Ε.
Φοίτηση

Η φοίτηση είναι 4 εξάμηνα (2 έτη), διάρκειας 14 εβδομάδων το καθένα.
Το πρώτο, Χειμερινό Εξάμηνο - αρχίζει την 1η Οκτωβρίου
και λήγει την 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
Το δεύτερο, Εαρινό Εξάμηνο, αρχίζει την 15η Φεβρουαρίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους.
Τα δίδακτρα είναι 367 ευρώ ανά εξάμηνο, αλλά επιστρέφονται με την Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, δηλαδή η φοίτηση ουσιαστικά είναι ΔΩΡΕΑΝ  
Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα:
Θεωρητικά: η διδασκαλία τους πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτή και μόνο σε αίθουσες διδασκαλίας. Με τα θεωρητικά μαθήματα οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση του γνωστικού τους αντικειμένου.
Εργαστηριακά: βοηθούν τον καταρτιζόμενο να εμπεδώσει το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης και να ενημερωθεί για τις νέες δεξιότητες. Πραγματοποιούνται αποκλειστικά στους εργαστηριακούς χώρους.
Μικτά: απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης, η Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. χορηγεί στους καταρτιζομένους Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) η οποία τους δίνει το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Δύο φορές του χρόνο πραγματοποιούνται, σε εθνικό επίπεδο, Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης,.
Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν Πρακτικό και Θεωρητικό Μέρος, οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. διαγωνίζονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
Πρακτική άσκηση Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, εάν το επιθυμουν, πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι μήνες, είναι επιδοτούμενη και προσμετρείται ως προϋπηρεσία.  

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Οι διπλωματούχοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και
  πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Στον ιδιωτικό τομέα:
με το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.  
στο Δημόσιο Τομέα
Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού ( Π.Δ. 50, Φ.Ε.Κ.    39/Α/5-3-2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347 /2003 , Φ.Ε.Κ. 315Α').
Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α'/20-9-02).
Επιπλέον,
όλες οι ειδικότητες του τομέα της πληροφορικής δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. όταν ζητούνται Xειριστές Η/Υ.

Ειδικότητες 

Οι ειδικότητες που λειτουργούν και προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ. ανταποκρίνονται στις πολλαπλές απαιτήσεις και στις ραγδαίες εξελίξεις της σύγχρονης εποχής. Προσφέρονται σύγχρονες επιστημονικές, τεχνικές, επαγγελματικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι να εξοπλίζονται με τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.


Οι ειδικότητες που προσφέρονται σε περιφερειακό επίπεδο προκύπτουν κατόπιν τεκμηριωμένων προτάσεων από κοινωνικούς φορείς ή εταίρους.
Για το σχολικό έτος 2013 - 2014, οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Άμφισσας, θα είναι αυτές που θα δηλώσουν ηλεκτρονικά οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι στη διεύθυνση
http://iekamfissas.blogspot.gr/