19 Δεκεμβρίου 2013

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 εκπαιδευτών ενηλίκων για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτών στα 
Δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ των Διευθύνσεων Δια Βίου Μάθησης 
της χώρας  κατά την περίοδο 2013-2014.

Όσοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τη σελίδα της 
ΓΓΔΒΜ  www.gsae.edu.gr και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr 
ή να υποβάλλουν την αίτησή τους στο σύνδεσμοiekteachers.sch.gr 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας αρχομένης από την ανάρτησή της 
και συγκεκριμένα την Τετάρτη 18/12/2013 έως και το Σάββατο 
21/12/2013.