15 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ 2014Β & 2015Α

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση, υπογεγραμμένη, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα του Δ.Ι.Ε.Κ Άμφισσας (εφόσον το έχουν δηλώσει ως επιλογή), από 16/09/2014 έως 19/09/2014 και κατά τις ώρες 14.00-17.00 μμ.