18 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός της αρχικής προθεσμίας (μέχρι 15/09/2014) θα υποβάλουν το φάκελο των δικαιολογητικών μέχρι τις 19/09/2014, όπως ορίζει η με αριθμ. πρωτ. 1/2207/103/28.08.14 πρόσκληση. 
Όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στις προθεσμίες της παράτασης μπορούν να υποβάλουν το φάκελό τους από την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής και μέχρι την Τετάρτη 24/09/2014
Η διαδικασία της αξιολόγησης θα αρχίσει από την Δευτέρα 22/09/2014 και ώρα 16.00 (μετά τη λήξη της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) και θα λήξει την Παρασκευή 26/09/2014.