1 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 2015Β

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι της Ειδικότητας ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ που επιθυμούν να εγγραφούν πρέπει απαραιτήτως να προσέλθουν στο Δ.ΙΕΚ Άμφισσας έως και την Πέμπτη 08-10-2015 για να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ οπότε λήγει η προθεσμία των αρχικών εγγραφών.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). 
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η οδηγία από το Υπουργείο είναι ότι μέχρι την Πέμπτη 08-10-2015 δεν θα υπάρχει σε κανένα Δ.ΙΕΚ δυνατότητα εγγραφής ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ κ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, παρά μόνο ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ όπως αυτοί είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα.