23 Οκτωβρίου 2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Υποψήφιοι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μπορούν να προσέλθουν στο Δ.ΙΕΚ Άμφισσας μέχρι την Παρασκευή 30/10/2015 (από 13:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ., τηλ.:2265072024για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής Εκτός Συστήματος για τις 2(δύο) Ειδικότητες:
  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
  2. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κατά την προσέλευσή τους οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο του βασικού Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως
Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.